Правна информация

 Въведение

В съответствие със Закон 34/2002 от 11 юли, За предоставяне на услуги на информационното общество и електронната търговия (LSSI-CE), BALKANICA DISTRAL SL, уведомява, че притежава интернет страницата. В съответствие с изискването на член 10 от горепосочения закон BALKANICA DISTRAL SL информира следните данни:

ИМЕ НА ФИРМАТАBALKANICA DISTRAL SL
ДАНЪЧЕН № (NIF)B97847495
ПОЩЕНСКИ АДРЕСC/ HORT DEL PORTUGUES 1; 46800, XATIVA (VALENCIA)
ЕЛЕКТРОННА ПОЩАlopd@balkanica.es
ТЕЛЕФОН(+34) 96 313 4374
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪРТом 8625, Дело 182, Страница V-119916, Запис 1ª
ОСНОВНА ЦЕЛПродажба на хранителни продукти


 Потребители и отговорности

Навигацията, достъпът и използването на уебсайта на BALKANICA DISTRAL SL ви предоставя статута на потребител, с който приемате, чрез разглеждането на уебсайта на BALKANICA DISTRAL SL, всички условия на употреба, установени тук, без това да засяга прилагането на съответните правила за задължително спазване на законодателството, според случая.

Сайтът на BALKANICA DISTRAL SL предоставя голямо разнообразие от информация, услуги и данни. Потребителят поема отговорност за правилното използване на уебсайта. Тази отговорност обхваща:

  • Достоверността и законосъобразността на информацията, предоставена от потребителя във формулярите, издадени от BALKANICA DISTRAL SL за достъп до определено съдържание или услуги, предлагани от уебсайта.
  • Използването на информацията, услугите и данните, предлагани от BALKANICA DISTRAL SL в противоречие с разпоредбите на настоящите условия, закона, морала, обичаите или обществения ред, или по друг начин могат да навредят на правата на трети страни или функционирането на уебсайта.


 Хипервръзки и освобождаване от отговорност

BALKANICA DISTRAL SL не носи отговорност за съдържанието на уебсайтовете, до които потребителят може да има достъп чрез връзките, установени на уебсайтa ни, и декларира, че в никакъв случай няма да пристъпи към проверка или упражняване на какъвто и да е контрол върху съдържанието на други сайтове в мрежата. Също така, няма да гарантира техническата наличност, точността, верността, валидността или законността на сайтовете извън нашата собственост, достъпни чрез връзките.

BALKANICA DISTRAL SL декларира, че е предприела всички необходими мерки, за да избегне всякакви щети на потребителите на уебсайта, които могат да възникнат от сърфирането на уебсайта. Следователно, BALKANICA DISTRAL SL не носи отговорност в случаи на щети, които сърфирането в Интернет може да причини на потребителя.


 Модификации

BALKANICA DISTRAL SL си запазва правото да прави измененията, които счита за подходящи, без предварително уведомление в съдържанието на своя уебсайт. Както по отношение на съдържанието на уебсайта, така и при условията на употреба или в общите договорни условия. Такива модификации могат да се правят през уебсайта чрез всякакви допустими правни форми и са задължителни по време на публикуването им на уебсайта и до момента, в който бъдат валидно изменени от следващите.


 Интелектуална и индустриална собственост

BALKANICA DISTRAL SL самостоятелно или като правоприемник е собственик на всички права върху интелектуалната и индустриалната собственост на своята уеб страница, както и елементите, съдържащи се в нея (например изображения, звук, аудио, видео, софтуер или текстове, търговски марки или лога, комбинации от цветове, структура и дизайн, избор на използвани материали, компютърни програми, необходими за неговото функциониране, достъп и използване и др.), собственост на BALKANICA DISTRAL SL. Следователно те ще бъдат защитени като интелектуална собственост от испанската правна система, като се прилагат както испанските, така и европейските регламенти в тази област, както и международните договори, свързани с темата и подписани от Испания.

Всички права запазени. Съгласно разпоредбите на Закона за интелектуалната собственост изрично се забранява възпроизвеждането, разпространението и публичната комуникация, включително и предоставянето на част или цялото съдържанието на тази страница за търговски цели, с каквито и да било технически средства, без разрешението на BALKANICA DISTRAL SL.

Потребителят се съгласява да зачита правата на интелектуална и индустриална собственост, собственост на BALKANICA DISTRAL SL. Можете да прегледате елементите на портала и дори да ги отпечатате, да ги копирате и да ги съхранявате на твърдия диск на компютъра си или на друг физически носител, винаги и когато е само и единствено за лична употреба. Потребителят трябва да се въздържа от изтриването, промяната, избягването или манипулирането на каквото и да е защитно устройство или система за сигурност, инсталирано на страниците на BALKANICA DISTRAL SL.


 Сертификат SSL (SECURE SOCKETS LAYER)

СЕРТИФИКАТЪТ SSL осигурява удостоверяване, поверителност и сигурност на информацията между BALKANICA DISTRAL SL и потребителя.

BALKANICA DISTRAL SL има сертификат за сигурност, който се използва от СЕРТИФИКАТЪТ SSL за осъществяване на сигурни връзки.

В този процес се установяват няколко параметъра, за да се направи връзката защитена и тя се установява с помощта на предварително установени ключове, кодиращи и декодиращи всички изпратени данни, докато връзката бъде затворена.


 Правни действия, приложимо законодателство и юрисдикция

BALKANICA DISTRAL SL си запазва правото да вземе гражданските или наказателните мерки, които сметне за подходящи за неправилното използване на уебсайта и съдържанието му, или за нарушаването на тези условия.

Връзката между потребителя и доставчика ще се регулира от действащите и приложими разпоредби на територията на Испания. Ако възникне спор, страните могат да представят конфликта си на арбитраж или пред съответната юрисдикция, като спазват правилата за юрисдикция и компетентност в това отношение. Седалището на BALKANICA DISTRAL SL се намира във Валенсия, Испания.

Договорите, сключени по електронен път, в които потребителят е една от страните, се считат за сключени на мястото, където е обичайно местопребиваване на потребителят.

Електронните договори между бизнесмени или професионалисти, при липса на споразумение между страните, ще се считат за сключени на мястото, където е установен доставчикът на услуги.

Разрешаване на спорове Онлайн в съответствие с член 14.1 от Регламент (ЕС) 524/2013: Европейската комисия предоставя платформа за онлайн разрешаване на спорове, която е достъпна на следния линк: https://ec.europa.eu/consumers/odr/