Политика за поверителност

 Данни за собственика на уебсайта:

ИМЕ НА ФИРМАТАBALKANICA DISTRAL SL
ДАНЪЧЕН № (NIF)B97847495
ПОЩЕНСКИ АДРЕСC/ HORT DEL PORTUGUES 1; 46800, XATIVA (VALENCIA)
ЕЛЕКТРОННА ПОЩАlopd@balkanica.es
ТЕЛЕФОН(+34) 96 313 4374
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪРТом 8625, Дело 182, Страница V-119916, Запис 1ª
ОСНОВНА ЦЕЛПродажба на хранителни продукти


 Защита на данни

В съответствие с действащите и приложими разпоредби за защита на личните данни, ние ви информираме, че Вашите данни ще бъдат включени в системата за обработка, собственост на BALKANICA DISTRAL SL с ДАНЪЧЕН № (NIF) B97847495 и седалище на адрес C/ HORT DEL PORTUGUES 1; 46800, XATIVA (VALENCIA), и че съответните цели, периоди на съхранение и легитимиращи бази са изброени по-долу. За тези обработки, които го изискват, също се отчита възможното разработване на профили и автоматизирани решения, както и възможните трансфери и международни трансфери, които BALKANICA DISTRAL SL планира да извърши:


ПРОВЕДЕНИ ОБРАБОТКИ
Управление на уебсайтЦел: Обработка и управление на данните, необходими за функционирането на уебсайта
Период на съхранение: докато трае даденото съгласие
Легитимно основание: Съгласието на заинтересованата страна
Тип данни: Просто идентифициращи данни
Трансфери: Не са предвидени
Международни трансфери: Не са предвидени
Разработки на профил: Не са предвидени
Уеб формулярЦел: Отговор на Вашите запитвания и/или искания
Период на съхранение: докато трае даденото съгласие.
Легитимно основание: Съгласието на заинтересованата страна
Тип данни: Просто идентифициращи данни
Трансфери: Няма
Международни трансфери: Не са предвидени
Разработки на профил: Не са предвидени
Управление на съответствието с нормативните изискванияЦел: Управление и обработка на задълженията, произтичащи от спазването на разпоредбите, на които се подчинява субектът
Период на съхранение: съхраняване на копията на документите до предписване на действията за търсене на евентуална отговорност
Легитимно основание: Спазване на закона
Тип данни: Просто идентифициращи данни
Трансфери: Вашите данни ще бъдат съобщени, ако е необходимо, на агенции и/или публична администрация с компетентност по въпроса, за да се спазят задълженията, установени в приложимите разпоредби. Освен това се съобщава, че легитимиращата основа на наема е спазването на задълженията, установени в приложимите разпоредби
Международни трансфери: Не са предвидени
Разработки на профил: Не са предвидени
БюлетиниЦел: Събиране, регистрация и обработка на данни за маркетингови цели за изпращане на съответния бюлетин, за който сте се абонирали
Период на съхранение: докато трае даденото съгласие
Легитимно основание: Съгласието на заинтересованата страна
Тип данни: Просто идентифициращи данни
Трансфери: Няма
Международни трансфери: Не са предвидени
Разработки на профил: Не са предвидени
Търговски дейностиЦел: Събиране, регистрация и обработка на данни за целите на рекламата и търговското търсене на нашите продукти и/или услуги
Период на съхранение: докато трае даденото съгласие
Легитимно основание: Съгласието на заинтересованата страна
Тип данни: Просто идентифициращи данни
Трансфери: Няма
Международни трансфери: Не са предвидени
Разработки на профил: Не са предвидени
Регистрация на потребителЦел: Събиране, регистрация и обработка на данни, за да може да се регистрирате като потребител
Период на съхранение: докато трае даденото съгласие
Легитимно основание: Съгласието на заинтересованата страна
Тип данни: Просто идентифициращи данни
Трансфери: Не са предвидени
Международни трансфери: Не са предвидени
Разработки на профил: Не са предвидени
Управление на покупкатаЦел: Събиране, регистрация и обработка на данни с цел управление на вашата покупка, както и за правилното развитие, прилагане и изпълнение на договора между двете страни
Период на съхранение: през периода, необходим за управление на закупените продукти или услуги, включително възможни връщания, оплаквания или рекламации, свързани с покупката на конкретния продукт или услуга
Легитимно основание: Изпълнението на договора
Тип данни: Просто идентифициращи данни
Трансфери: Вашите данни могат да бъдат съобщени, ако е необходимо, на компании, които субсидират конкурси, награди и/или промоции
Международни трансфери: Не са предвидени
Разработки на профил: Не са предвидени
Стопанско и административно управлениеЦел: Административно управление, таксуване, счетоводство и правни задължения
Период на съхранение: 5 години в съответствие с данъчния закон и 10 години за данъчна документация в съответствие с L.O.7/2012
Легитимно основание: Съгласието на заинтересованата страна
Тип данни: Просто идентифициращи данни
Трансфери: Вашите данни ще бъдат съобщени, ако е необходимо, на данъчната агенция, банки, спестовни каси и организации и/или публична администрация с компетентност по въпроса, за да се спазят данъчните и фискалните задължения, установени в приложимите разпоредби. Освен това се съобщава, че легитимиращата основа на наема е спазването на задълженията, установени в приложимите разпоредби
Международни трансфери: Не са предвидени
Разработки на профил: Не са предвидени


 Права на заинтересованите лица

BALKANICA DISTRAL SL уведомява Потребителите, че могат да упражнят правото си на достъп, поправка, ограничаване, заличаване, преносимост и противопоставяне на обработването на техните лични данни пред Отговорника за обработването, както и на оттегляне на даденото съгласие.

 • Право на достъп: Право на потребителя е да получи информация относно своите конкретни лични данни и обработката, която е извършена или се извършва, както и наличната информация за произхода на тези данни и извършените или планирани комуникации за тях.
 • Право на поправка: Право на засегнатата страна е да изиска данните, които се окажат неточни или непълни да бъдат променени. То може да бъде удовлетворено само по отношение на тази информация, която е под контрола на BALKANICA DISTRAL SL, например изтриване на коментари, публикувани на самата страница, изображения или уеб съдържание, съдържащо лични данни на потребителя.
 • Право на ограничаване на обработката: Право да се ограничават целите на обработката, първоначално предоставено от лицето, което отговаря за обработката.
 • Право на заличаване: Право на заличаване на личните данни на потребителя, с изключение на това, което е предвидено в самия GDPR или в други приложими разпоредби, които определят задължителния характер на тяхното запазване, своевременно.
 • Право на преносимост: Право да получите личните данни, предоставени от потребителя, в структуриран формат, за обща употреба и механично четене, и да ги предадете на друго отговорно лице.
 • Право на противопоставяне: Право на потребителя е да не се извършва обработка на личните му данни или да прекрати обработването им от BALKANICA DISTRAL SL.

За да упражните някое от правата, описани по-горе, трябва да се спазят следните изисквания:

 • Представяне на писмо на адрес C/ HORT DEL PORTUGUES 1; 46800, XATIVA (VALENCIA) (на вниманието на BALKANICA DISTRAL SL) или по имейл на lopd@balkanica.es.
 • Писмото, изпратено от собственика на данните, изискващо упражняването, трябва да отговаря на следните законови изисквания:
  • Име, фамилия на заинтересованата страна и копие от DNI/NIE или друг документ за самоличност. В изключителните случаи, в които е допуснато представителство, е необходима и идентификация по същия начин на лицето, което Ви представлява, както и документът, удостоверяващ представителството. Фотокопието на DNI може да бъде заменено, стига самоличността да бъде доказана с други правно валидни средства.
  • Петиция, в която е посочено искането. (Упражняването, в което се изисква информацията, до която искате да получите достъп). Ако не посочите конкретен файл, ще ви бъде предоставена цялата информация, която е налична с Вашите лични данни. Ако поискате информация от конкретен файл, само информацията от този файл. Ако поискате информация, свързана с трета страна, тя никога няма да ви бъде предоставена. Ако го заявите по телефона, ще ви бъде казано да го направите писмено и ще бъдете информирани как може да го направите и адреса, на който трябва да го изпратите. Никога няма да получите информация по телефона.
  • Местожителство с целите на уведомления.
  • Дата и подпис на заявителя.
  • Подкрепящи документи на направеното искане.
  • Заинтересованата страна трябва да използва всяко средство, което позволява акредитиране на изпращането и получаването на искането.

Накрая Ви информираме, че имате право да подадете иск до Испанската агенция за защита на данните, в случай че знаете или смятате, че даден факт може да доведе до нарушение на приложимите разпоредби за защита на данните.

BALKANICA DISTRAL SL се задължава да предприеме необходимите технически и организационни мерки, съобразно нивото на рисковете, които съпътстват извършваните от тях обработки и посочени в раздела за правилата и условията за ползване, за да гарантира тяхната цялост, поверителност и наличност.